444 39 89

bilgi@donatimdis.com.tr

Leyla Atakan Cd. No: 10

İzmit – KOCAELİ

0262 331 41 07

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ

Aydınlatma Metni Amacı ve Kapsamı

Özel Donatım Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” veya “Kanun” olarak anılacaktır.) kapsamında kişisel verilerinizin korunması için tedbir almaktayız. Kişisel Verilerinizi, KVKK ve ilgili yasal mevzuat kapsamında ve “veri sorumlusu” sıfatımızla aşağıda açıklanan sebeplerle ve yöntemlerle işlemekteyiz.

Özel Donatım Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni, KVKK’nın 10. Maddesinde yer alan “ Veri Sorumlusu’nun Aydınlatma Yükümlülüğü “ başlıklı maddesi uyarınca: Veri sorumlusunun kimliği, kişisel verilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi, bu verilerin hangi amaçla işleneceği, kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, veri işleme süresi ve KVKK’nın 11. Maddesinde sayılan haklarınızın neler olduğu ile ilgilli sizi en şeffaf şekilde bilgilendirme amacıyla  hazırlanmıştır. Aydınlatma metninde “Kişisel Verileriniz” için yapılan açıklamalar, “Özel Nitelikli Kişisel Veriler”inizi de kapsamaktadır.

Kişisel verilerinizin ne şekilde işlenebileceği?

6698 sayılı KVKK uyarınca, Özel Donatım Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ile paylaştığınız kişisel verileriniz; çağrı merkezi, internet sitesi,  sosyal medya uygulamaları,  diş hastanesinde sunulan hizmet esnasında diş hastanesine kabul esnasında veya çeşitli yöntemler ve mecralar ile sözlü, yazılı ya da elektronik olarak elde edilerek, kaydedilerek, depolanarak, değiştirilerek, yeniden düzenlenerek toplanmaktadır. KVKK kapsamında veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem “kişisel verilerin işlenmesi” olarak kabul edilmektedir.

Hangi Kişisel Verilerinizi İşlemekteyiz?

Tüm tıbbî teşhis, muayene, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi için gerekli olan ve bu amaçla elde edilen kişisel sağlık verileriniz başta olmak üzere, elde edilen başlıca genel ve özel nitelikli kişisel verileriniz aşağıda sıralanmıştır;

 • Kimlik Verisi: Ad, Soyad, TC Kimlik numarası, Türk vatandaşı olmamanız halinde pasaport numaranız veya geçici TC Kimlik numaranız, doğum yeri ve tarihi, medeni hal, cinsiyet vb. kimlik verileriniz ile ibraz ettiğiniz TC Kimlik Kartı ya da benzeri kimlik belgesiyle elde edilen kişisel verileriniz,
 • İletişim Verisi: Adres, telefon numarası, elektronik posta adresi vb. iletişim verileri
 • Finansal Veri: Banka hesap numarası, IBAN numarası vb.
 • Sağlık Verisi: Dosyanızda takip edilmesi amacıyla kendi sunduğunuz laboratuvar ve görüntüleme sonuçları, test sonuçları, muayene verileri, reçete bilgileri gibi tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi sırasında elde edilen sağlık hayatına ilişkin verileri, hizmetlerimizi değerlendirmek amacı ile paylaştığınız yanıt ve yorumlar,
 • Dijital Veri: Hastanelerimizi ziyaretiniz sırasında alınan kamera sistemi görüntü ve ses kaydı, çağrı merkezimiz ile iletişime geçtiğiniz takdirde tutulan sesli görüşme kayıtları,
 • Diğer: Sağlık hizmetlerinizin finansmanı ve planlaması amacıyla özel sağlık sigortasına ilişkin verileriniz ve Sosyal Güvenlik Kurumu verileriniz, web siteniz ve mobil uygulamamızı kullanımınız sırasında elde edilen gezinme bilgileri, IP adresi, tarayıcı bilgileri ve kendi rızanız ile ilettiğiniz tıbbi belgeler, anketler, form bilgileri ve konum verileri.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Ve Hukuki Sebepleri

Paylaştığınız hem özel nitelikteki kişisel veriler hem de genel nitelikteki kişisel veriler;

-3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşların Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer düzenlemelerde yer alan hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirme,

-İlgili mevzuat kapsamında saklanması gereken sağlık verilerinize ilişkin bilgileri muhafaza etme,

-İlgili mevzuat uyarında Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile talep edilen bilgileri paylaşma,

-Kamu sağlığının korunması, ağız ve diş sağlığının korunması, koruyucu diş hekimliği, diş hekimliğine yönelik tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi,

-Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda ve hukuki uyuşmazlıklarda, talep halinde ve mevzuat gereği savcılıklara, mahkemelere ve ilgili kamu görevlilerine bilgi verebilmek,

-Diş sağlığına yönelik hizmetlerin sunumu için finansman planlaması ve yönetimi,

-Diş hastanemizin veri güvenliği kapsamında tüm gerekli teknik ve idari tedbirleri alma,

-Diş hastanemizin iç işleyişinin planlanması ve yönetilmesi, hizmetlerin geliştirilmesi, analiz yapma, risk yönetimi ve kalite süreçlerinin değerlendirilmesi,

-Randevu almanız halinde randevu hakkında sizi haberdar edebilme,

-Suistimal ve yetkisiz işlemlerin izlenmesi ve engellenmesi,

-Sunulan hizmetlerimiz karşılığında faturalandırma yapılması;

-Kimliğinizin doğrulanması,

-Diş hastanemiz ile anlaşmalı olan kurumlarla ilişkinizi teyit edilmesi, sigortalısı olduğunuz sigorta şirketleri ya da üyesi olduğunuz anlaşmalı kurumlar ile sunulan diş hizmetinin finansmanı kapsamında talep ettikleri bilgilerin paylaşılması,

-Diş sağlığı hizmetlerimize yönelik her türlü soru ve şikâyetinize cevap verebilme,

-Hasta memnuniyetin ölçülmesi ve hasta memnuniyetinin geliştirilmesi, çalışanlarımızı eğitme ve geliştirme,

-İlaç veya tıbbi cihaz temini,

dâhil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, benzeri amaçlarla işlenebilecektir.

Kişisel verilerinizin Aktarılabileceği Kişi ve Kuruluşlar

Yukarıda belirtilen Kişisel ve Özel Nitelikli kişisel verilerin  ve dış hizmet sağlayıcıların bünyesinde fiziki ve elektronik arşivlerde büyük bir titizlik ve mevzuat hükümlerine riayet edilerek muhafaza edilebileceği konusunda detaylı olarak bilgilendiririz.
Kişisel Verilerin Aktarılması kapsamında kişisel verileriniz, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Özel Hastaneler Yönetmeliği, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Korunması Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuat hükümleri çerçevesinde ve yukarıda açıklanan amaçlarla;

 • Sağlık Bakanlığı, bakanlığa bağlı alt birimler ve aile hekimliği merkezleri,
 • Sosyal Güvenlik Kurumu,
 • Emniyet Genel Müdürlüğü ve diğer kolluk kuvvetleri,
 • Nüfus Genel Müdürlüğü,
 • Türkiye Eczacılar Birliği,
 • Adli makamlar,
 • Tıbbi teşhis ve tedavi için  Özel Donatım Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi olarak iş birliği içerisinde olduğumuz yurt içinde ve yut dışında bulunan Özel Donatım Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi klinikleri, laboratuvarlar, tıp merkezleri, ambulans, tıbbi cihaz ve sağlık hizmeti sunan kurumlar ile, sevk edilmeniz durumunda sevk edildiğiniz veya kendi başvurduğunuz başka bir sağlık kuruluşu,
 • Yetki vermiş olduğunuz kanuni temsilciler,
 • Çalışmakta olduğunuz avukatlar, vergi danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığınız üçüncü kişiler,
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ve resmi merciler,
 • Bilgileriniz gerekli görüldüğü ve tedaviniz için zorunlu olduğu hallerde Hastane’mizin bağlı bulunduğu durumlarda şirketimizin Sakarya ve Kocaeli’de bulunan kliniklerinde kullanılacaktır.
 • Şirket olarak hizmetlerinden faydalandığınız veya iş birliği içerisinde olduğumuz tedarikçiler, destek hizmet sağlayıcıları, arşiv hizmeti sağlayıcıları ve iş ortaklarımız ile paylaşılacaktır.

Kişisel Verilerinizin İşleme Süremiz nedir?
Kişisel Verileriniz KVKK başta olmak üzere Kişisel Verilerin korunmasına ilişkin mevzuata ve diğer mevzuatta zorunlu kılınan sürelere uygun şekilde her halükârda yukarıdaki meşru amaçlar ortadan kalkmadığı müddetçe işlenecektir.

6698 sayılı KVKK uyarınca kişisel veri sahibinin hakları

6698 sayılı KVKK 11.maddesi 07 Ekim 2016 tarihinde yürürlüğe girmiş olup ilgili madde gereğince, Kişisel Veri Sahibi’nin bu tarihten sonraki hakları aşağıdaki gibidir:

İşlenen kişisel verilerinizle ilgili olarak, mevzuat uyarınca tarafımıza başvurarak,

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. KVKK’nun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ( sağlık kapsamındaki kişisel verilerin mevzuat kapsamında saklanmak yükümlülüğü bulunduğundan silinme hakkı  Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik uyarınca değerlendirilecek ve  merkezi veri tabanına gönderim sağlanacaktır.)
 7. Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi, yok edilmesi halinde bu işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme, (sağlık kapsamındaki kişisel verilerin mevzuat kapsamında saklanmak yükümlülüğü bulunduğundan silinme hakkı  Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik uyarınca değerlendirilecek ve  merkezi veri tabanına gönderim sağlanacaktır.)
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahipsiniz.

 

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimlik bilgilerinizi, kullanmak istediğiniz hakkı ve talebinizi detaylı anlatan metninizi sitemizdeki Başvuru Formunu doldurarak, bu Başvuru Formunda belirtilen (Karabaş Mah. Leyla Atakan Cad. No:10 41040 İzmit/KOCAELİ)adresine bizzat teslim edebilir, noter kanalıyla gönderebilir veya bilgi@donatimdis.com.tr e-posta adresimize güvenli elektronik imzalı olarak gönderebilirsiniz.

Telefon: +90 262 33141 07

Bu çerçevedeki başvurularınız en çok 30 gün içerisinde neticelendirilecektir. Söz konusu başvurular ücretsiz olup, kanunun 13.maddesinin ikinci fıkrası uyarınca işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret şirketimiz tarafından alınacaktır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Başvuru Sahibi İletişim Bilgileri:
Adı  
Soyadı  
T.C Kimlik Numarası  
Telefon Numarası  
E-Posta(Belirtmeniz halinde size daha hızlı dönüş sağlayabiliriz.)  
Adres  

 

B.Lütfen Hastanemiz ile Olan İlişkinizi Belirtiniz (Hasta, hasta yakını, iş ortağı, çalışan adayı, eski çalışan, üçüncü taraf firma çalışanı gibi).

o Hasta

 

 

o Çalışan

 

o İş Ortağı

 

 

o Diğer: 

Hastane içinde ilgili olduğunuz birim:

 

Konu:

 

o Eski çalışanım

 

 

Çalıştığım yıllar:

o İş başvurusu/özgeçmiş paylaşımı yaptım

 

Tarih:   /    /

 

o Diğer:

 

 

 

 

C.Lütfen KVK Kanunu kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz:

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 1. Lütfen başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz:
 • Adresime gönderilmesini istiyorum.
 • E-posta adresime gönderilmesini istiyorum (E-posta yöntemini seçmeniz hâlinde size daha hızlı yanıt verebiliriz).
 • Elden teslim almak istiyorum (Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletname veya yetki belgesi olması gerekmektedir).

İşbu başvuru formu, Hastanemiz ile olan ilişkinizi tespit ederek varsa Hastanemiz tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyip ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Hastanemiz ek evrak ve malumat (nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması hâlinde Hastanemiz söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.

Başvuru sahibinin;

 Adı-Soyadı: (Kişisel veri sahibi)

 Başvuru tarihi:

 İmza:

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

4
e
0
P
#
#
B
W
#
#
L
W
#
#
L
W
#
#
L
Call Now Buttonİletişime Geç!